trende

İnternet Aydınlatma Metni

Anasayfa » İnternet Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.

1. Genel Tanım

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2. Veri sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla DİŞ HEKİMİ SENEM BOZKURT tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir. 

Veri sorumlusundan isteyebileceğiniz veri sahibi başvuru formunu doldurarak, bu form haricinde dilediğiniz başkaca bir yazılı metin sunarak veya Kişisel Verileri Korumu Kurulunca belirlenen her türlü yöntemle ve aşağıda yer alan adrese şahsen, posta ya da kargo yoluyla teslim ederek gerçekleştirebilirsiniz:

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres : Camikebir Mah. Öğe Sk. Özlü Apt. No:2/2 Kuşadası / AYDIN

Telefon : 0256 613 11 13

3. İşlenen Kişisel Veriler Ve Kişisel Verilerin İşleme Amacı

Bu aydınlatma metninde hasta olarak ifade edilen kişi, teknik anlamda “ürün veya hizmet alan kişi” olup “hasta” ifadesinin geçtiği her yerde “ürün veya hizmet alan kişinin” anlaşılması gerekir.

Hastalara ve hasta velisi/vasisi/temsilcisine ait olup tarafımızca internet sitemizde işlenen kişisel veri kategorileri şu şekildedir: Kimlik Bilgisi (Ad- soyad) ve İletişim bilgileri (Telefon numarası, E-mail)

4. İşlenme amaçları

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlar ile işlenebileceği konusunda sizi bilgilendiririz;

 • Veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Tıbbi tanı, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Klinik ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında bilgilendirilmek
 • www.senembozkurt.com üzerinden iletişime geçmeniz halinde durumunda, onaylı verilen kişisel bilgileri ile tarafınızla iletişime geçilmesi ve bilgilendirme yapılması
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, 
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi

5. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar Ve Aktarma Amacı 

Yukarıda belirtilen Kişisel ve Özel Nitelikli kişisel verilerin fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebileceği konusunda detaylı olarak bilgilendiririz. Bu kapsamda internet sitemiz üzerinden alınan verileriniz 3. taraflarla paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması kapsamında kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla; Kişisel verilerinizin toplum sağlığının korunması için kişisel tıbbi kayıtların mahremiyetinin sınırlanması gereken durumlarda ya da suçu bildirim yükümlülüğü gibi kanuni zorunluluk hallerinde, sadece amaçla sınırlı olarak ve ölçülü biçimde yetkili makamlara bildirimde bulunulması gerekebileceğini ya da sağlık durumunuzla ilgili konsültasyon (görüş alışverişi) amacıyla başka bir hekimle paylaşılabileceğini önemle hatırlatırız.

6.İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve ilgili kişi kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir. İlgili kişi bu hakları veri sorumlusu diş hekimine yazılı olarak başvurarak kullanabilir.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
Whatsapp
Dt. Senem Bozkurt
Dt. Senem Bozkurt
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?